ผลงาน: Smart Property

ผลงาน:
Smart Property

Smart Property

เซ็นทรัล พัฒนา (CPN)

แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

Date:

Sep 2019 - Present

Technology:

C#, Entity Framework, Razor, LinQ, MS SQL Server, Web API, AJAX, CSS

Detail:

ระบบ Smart Property System เป็นระบบศูนย์กลางการจัดการข้อมูลศูนย์การค้า ภายในเครือบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยจุดประสงค์ในการจัดทำระบบ Smart Property Sytem คือ เพื่อใช้ในการบริหาร จัดการข้อมูล และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัว, คอยดูแลและ ติดตามผลของการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด