ผลงาน: Thailand i4.0 Index

ผลงาน:
Thailand i4.0 Index

Thailand i4.0 Index

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท)

ระบบจัดการเพื่อองค์กร เพื่อเพิ่มช่องทางของธุรกิจ วิจัยและพัฒนา เว็บไซต์

Date:

Jul 2021 - Present

Technology:

C#, Entity Framework, Razor, LinQ, MS SQL Server, Web API, AJAX, CSS

Detail:

ทาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้มีการวางแผนจัดทำโครงการพัฒนากลไกการสร้างฐานข้อมูลออนไลน์ขนาดใหญ่ ของระดับความพร้อมอุตสาหกรรมไทย ตามแนวคิด Industry 4.0 ด้วยเครื่องมือชุดดัชนีชี้วัดสำหรับประเทศไทย ขึ้นมาเพื่อประเมิน วิเคราะห์ และให้คำแนะนำ แก่อุตสาหกรรมไทย