ผลงาน: GCM E-Services

ผลงาน:
GCM E-Services

GCM E-Services

จีซี มาร์เก็ตติ้ง

ระบบจัดการเพื่อองค์กร วิจัยและพัฒนา เว็บไซต์

Date:

Apr 2020 - Present

Technology:

C#, Entity Framework, Razor, LinQ, MS SQL Server, Web API, AJAX, CSS, Azure AD

Detail:

ระบบ GCM E-Services System เป็นระบบศูนย์กลางการจัดการข้อมูลเอกสารภายใน บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด โดยจุดประสงค์ในการจัดทำระบบ GCM E-Services คือ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ข้อมูลเอกสารภายในองค์กร โดยเป็นการยกระดับการทำงานองค์กรเข้าสู่องค์กรรูปแบบ New-ECO System ที่มีศักยภาพทั้งในความรวดเร็วในการดำเนินการในทุกกระบวนการ