ผลงาน: Centralize System

ผลงาน:
Centralize System

Centralize System

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)

ระบบจัดการเพื่อองค์กร บัญชีและการเงิน เว็บไซต์ พัฒนา ปรับปรุง ระบบเดิม

Date:

Sep 2019 - Present

Technology:

C#, Entity Framework, Razor, LinQ, MS SQL Server, Web API, AJAX, CSS, Microsoft AD, Power BI

Detail:

Centralize System เป็นโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการจัดการภายใน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือเป็นที่ รู้จักกันในชื่อ สทอภ. หรือ GISTDA โดยจุดประสงค์ในการจัดทำระบบ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการจัดการและบริหารข้อมูล ภายในองค์กร โดยระบบ Centralize System เป็นการพัฒนา 3 ระบบสำหรับองค์กร โดยมีระบบ e-Budget 2.0, ระบบ SCurve 2.0, และ GOC 2.0