ผลงาน: Internal Order System

ผลงาน:
Internal Order System

Internal Order System

เอสจีเอส (ประเทศไทย)

ระบบจัดการเพื่อองค์กร เว็บไซต์

Date:

Jul 2017 - Present

Technology:

C#, Entity Framework, Razor, LinQ, MS SQL Server, Web API, AJAX, CSS

Detail:

Internal Order System เป็นระบบจัดการขั้นตอนการทำงานภายในองค์กรของ SGS Thailand โดยจุดประสงค์ในการจัดทำระบบ SGS Internal Order System คือ ระบบจัดการการแจ้ง ความต้องการสินค้า (Purchase Requisition) และระบบการสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order) ที่นำมาใช้โดยเฉพาะในส่วนห้องปฏิบัติการ หรือห้องแล็บวิจัย (Laboratory)