ผลงาน: TMLTH Touch Point

ผลงาน:
TMLTH Touch Point

TMLTH Touch Point

โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)

เพื่อเพิ่มช่องทางของธุรกิจ บัญชีและการเงิน แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

Date:

Oct 2019 - Present

Technology:

React Native, Javascript, C#, ASP.NET, Entity Framework, Razor, LinQ

Detail:

ระบบ Touch Point คือแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าประกันชีวิตรายบุคคลโตเกียวมารีน ประกันชีวิต ให้บริการเกี่ยวกับกรมธรรม์ทั้งในฐานะผู้เอาประกันภัย (Insured) และ เจ้าของกรมธรรม์ (Owner)

โดยจุดประสงค์ในการจัดทำระบบ Touch Point คือเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าประกันชีวิต รายบุคคลโตเกียวมารีนประกันชีวิต ในการใช้บริการต่างๆ อาทิเช่น
• ข้อมูลกรมธรรม์
• ข้อมูลเบี้ยประกันภัย
• ข้อมูลประวัติสินไหม
• สินไหมออนไลน์ (E-Claim)
เป็นต้น